BENDROSIOS TAISYKLĖS IR PRIVATUMO POLITIKA

"NS King" kliento kortelę, pagal susitarimą su NITTIS UAB , valdo, už lojalumo programą atsako ir Asmens duomenis tvarko OÜ „Nittis“, įmonės kodas 10058222, adresas Helgi tee 9, Peetri alevik 75312, Estija.

1. Sąvokos

„NS King“ kliento kortelė – „NS King“ ir „Remonte“ parduotuves jungianti lojalumo programa.
Parduotuvių tinklas – „Nittis“ UAB valdomų parduotuvių visuma, apimanti prekinių ženklų „NS King“ ir „Remonte“.
Bendrosios taisyklės – sąlygos, kurios bendra tvarka taikomos visiems asmenims, sudariusiems sutartį su įmone „Nittis“ UAB.
Duomenų subjektas – fizinis asmuo, apie kurį „Nittis“ UAB turi informaciją, leidžiančią nustatyti asmens tapatybę.
Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė yra nustatyta ar gali būti nustatyta.
Asmens duomenų tvarkymas, taip pat Tvarkymas – bet koks veiksmas, atliekamas su Duomenų subjekto Asmens duomenimis.
Privatumo politika – šiame dokumente apibrėžti principai, pagal kuriuos „Nittis“ UAB tvarko Asmens duomenis.
Klientas – bet koks fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudojasi „Nittis“ UAB paslaugomis ar yra pareiškęs norą jomis naudotis.
Interneto svetainė – bet kuri iš „Nittis“ UAB internetinių svetainių, paminėtų šiame sąraše.
Lankytojas – asmuo, kuris naudojasi „Nittis“ UAB Interneto svetainėmis.
Vaikas – asmuo iki 16 metų Asmens duomenų tvarkymo ir Lietuvos Respublikoje teikiamų paslaugų kontekste.
Slapukai – duomenų failai, tam tikrais atvejais išsaugomi Interneto svetainės Lankytojo naudojamame prietaise.

2. „NS King“ kliento kortelės išdavimo sąlygos

2.1. Norint gauti „NS King“ kliento kortelę reikia užpildyti popieriaus formato pareiškimą bet kurioje „NS King“ parduotuvėje.
2.2. Fizinis asmuo vienu metu gali turėti tik vieną aktyvią „NS King“ kliento kortelę.
2.3. „NS King“ kliento kortelė išduodama ne jaunesniems kaip 18 metų privatiems asmenims, užpildžiusiems anketą.
2.4. Įmonė gali nepatvirtinti paraiškos „NS King“ kliento kortelei gauti, jei pareiškėjas nepateikė privalomųjų duomenų.

3. „NS King“ kliento kortelės naudojimo sąlygos

3.1. „NS King“ kliento kortelė yra asmeninė, ji nėra skirta bendram naudojimui ar perdavimui tretiesiems asmenims.
3.2. „NS King“ kliento kortelė nėra mokėjimo kortelė.
3.3. Norėdamas pasinaudoti „NS King“ kliento kortelės teikiamomis nuolaidomis, Klientas turi įrodyti savo tapatybę. Šiuo tikslu galima naudoti „NS King“ kliento kortelę arba kitą galiojantį dokumentą su nuotrauka.
3.4. Parduotuvės neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl kliento aplaidumo ar trečiųjų asmenų veiksmų.
3.5. Visa informacija apie nuolaidas, kuriomis galima pasinaudoti turint „NS King“ kliento kortelę, pateikiama internete: www.nsking.lt

4. Bendrosios Asmens duomenų tvarkymo sąlygos

4.1. „Nittis“ UAB gali tvarkyti Asmens duomenis kaip:

4.1.1. duomenų valdytojas, nustatantis Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones;
4.1.2. įgaliotasis duomenų tvarkytojas pagal duomenų valdytojo nurodymus;
4.1.3. duomenų gavėjas – tokia apimtimi, kiek Asmens duomenų pateikiama.

4.2. Įmonės „Nittis“ UAB Privatumo politika yra „Nittis“ UAB ir Kliento sudarytos sutarties bei bendrųjų taisyklių neatskiriama dalis.
4.3. Privatumo politika taikoma Duomenų subjektams ir Privatumo politikoje nurodytų teisių bei pareigų laikosi visi „Nittis“ darbuotojai ir bendradarbiavimo partneriai, kurie yra susiję su įmonės „Nittis“ UAB valdomais Asmens duomenimis.

5. Asmens duomenų tvarkymo principai

5.1. Duomenys, kuriuos Klientas nurodė paraiškoje „NS King” kliento kortelei gauti, taip pat su „NS King“ kliento kortele atliktų pirkimų duomenys ir kiti Asmens duomenys, kuriuos tvarko „Nittis“ UAB, saugomi ir tvarkomi vadovaujantis galiojančiais Asmens duomenų apsaugos įstatymais ir geros praktikos nuostatomis.
5.2. „Nittis“ UAB tvarko asmens duomenis pagal šiuos principus:

(1) Teisėtumas. Asmens duomenų tvarkymas vykdomas esant teisėtam pagrindui, pavyzdžiui, asmens sutikimas ar teisėti interesai;
(2) Teisingumas. Asmens duomenų tvarkymas yra teisingas, kadangi reikalaujama, kad Duomenų subjektas būtų pakankamai informuojamas apie tai, kaip tvarkomi jo Asmens duomenys;
(3) Skaidrumas. Asmens duomenų tvarkymas Duomenų subjekto požiūriu yra skaidrus, įskaitant galimybę lengvai gauti informaciją apie Asmens duomenų tvarkymo eigą susisiekus su „Nittis“ UAB;
(4) Tikslingumas. Asmens duomenys renkami tiksliai bei aiškiai nustatytais teisėtais tikslais ir vėliau neapdorojami tokiais būdais, kurie prieštarautų šiems tikslams;
(5) Minimizacija. Asmens duomenys yra atitinkami, esminiai ir apriboti iki tokio lygio, koks reikalingas šiems Asmens duomenų tvarkymo siekiams;
(6) Tikslumas. Asmens duomenys yra teisingi, jie prireikus atnaujinami, taip pat imamasi visų pagrįstų veiksmų, kad tie Asmens duomenys, kurie Asmens duomenų tvarkymo požiūriu yra netikslūs, būtų nedelsiant pašalinami ar ištaisomi. Be to, „Nittis“ UAB sukūrė Interneto svetainę www.nsking.lt kurioje Duomenų subjektas gali pasitikrinti savo duomenų tikslumą ir prireikus juos ištaisyti. Kiti būdai pasitikrinti savo duomenų tikslumą ir prireikus juos ištaisyti: nusiųsti el. pašto laišką adresu [email protected], paskambinti telefonu +370 612 63287 darbo dienomis nuo 8:00 iki 16:00 arba apsilankyti „NS King“ parduotuvėje;
(7) Saugojimo apribojimai. Tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti, Asmens duomenys laikomi ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi. Tai reiškia, kad tuo atveju, jei „Nittis“ UAB nori laikyti Asmens duomenis ilgiau, nei tai būtina pagal nurodytą Asmens duomenų rinkimo tikslą, „Nittis“ UAB juos paverčia anonimiškais taip, kad nebebūtų galima nustatyti Duomenų subjekto tapatybės;
(8) Patikimumas ir konfidencialumas. Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. „Nittis“ UAB patvirtino įmonės vidaus taisykles bei instrukcijas darbuotojams, taip pat su kiekvienu įgaliotuoju duomenų tvarkytoju sudarė atskirą sutartį, numatančią taikyti Asmens duomenų tvarkymui geriausią praktiką;
(9) Nustatytoji ir integruotoji duomenų apsauga. „Nittis“ UAB užtikrina, kad visos naudojamos sistemos atitiks galiojančius techninių kriterijų reikalavimus.

6. Asmens duomenų sudėtis, jų Tvarkymo tikslai ir pagrindas

6.1. „Nittis“ UAB tvarko Asmens duomenis tik asmens sutikimo pagrindu.
6.2. „Nittis“ UAB tvarko Asmens duomenis keturiais pagrindiniais tikslais:

6.2.1. Alternatyvus Kliento tapatybės nustatymas pametus kliento kortelę; tokio Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Sutarties vykdymas.
6.2.2. Asmeninių pasiūlymų teikimas; tokio Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra asmens sutikimas. Duomenų subjektui asmeniniai pasiūlymai siunčiami SMS žinutėmis ar el. paštu, jei Klientas su tuo sutiko įforminant „NS King“ kliento kortelę ar pareiškė savo sutikimą vėliau.
6.2.3. Vykdant prizų lošimą, kuriame dalyvauja visi Klientai, pirkę prekių su „NS King“ kliento kortele; tokio Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra asmens sutikimas. Duomenų subjektas apie lošimą informuojamas SMS žinute ar el. paštu, jei Klientas su tuo sutiko įforminant „NS King“ kliento kortelę arba pareiškė savo sutikimą vėliau.
6.2.4. Su „Nittis“ UAB susijusiai ūkinei veiklai tirti, įskaitant rinkos situacijos ir pirkimo įpročių analizę vykdant teisėtus interesus.

6.3. Remiantis asmens Sutikimu, „Nittis“ UAB tvarko Asmens duomenis tiksliai tokiose ribose, tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kuriuos nustatė Duomenų subjektas. Savo sutikimą Duomenų subjektas pareiškia savo noru, konkrečiai, sąmoningai ir vienareikšmiškai, pavyzdžiui, pažymėdamas langelį Interneto svetainėje ar paraiškoje „NS King“ kliento kortelei gauti.
6.4. „Nittis“ UAB tvarko Asmens duomenis vykdydama sudarytą Sutartį.
Remiantis sudaryta sutartimi ir teisėtais interesais, su darbo sutarties sudarymu susijęs Asmens duomenų tvarkymas vykdomas šiais būdais:

6.4.1. tvarkomi Asmens duomenys, kuriuos pareigų kandidatas pateikė įmonei „Nittis“ UAB darbo sutarčiai sudaryti;
6.4.2. tvarkomi Asmens duomenys, kuriuos pateikė asmuo, pareigų kandidato nurodytas kaip rekomenduojantis asmuo;
6.4.3. tvarkomi Asmens duomenys, gauti iš valstybinių duomenų bazių ir registrų, taip pat iš viešosios žiniasklaidos (socialinių tinklų).
6.4.4. Jei pareigų kandidatas nepraeina atrankos, „Nittis“ UAB gauti Asmens duomenys, kurie buvo skirti darbo sutarčiai sudaryti, saugomi tik vienerius metus, kad pasirodžius tinkamai pozicijai būtų galima ją pasiūlyti pareigų kandidatui. Jei per metus nuo kandidatavimo paraiškos pateikimo dienos kandidatas į pareigas nepasirenkamas, jo Asmens duomenys pašalinami.

6.5. Teisėti interesai reiškia „Nittis“ UAB interesus, susijusius su vadovavimu įmonei ir jos ūkinės veiklos užtikrinimu. Remiantis teisėtais interesais, Asmens duomenų tvarkymas gali būti vykdomas pirmiausiai šiais tikslais:

6.5.1 teisiniams reikalavimams sudaryti, pateikti ir ginti;
6.5.2 patikimam ryšiui su Klientu užtikrinti, pavyzdžiui, kai Asmens duomenys tvarkomi siekiant nustatyti tikrąjį paslaugų naudotoją arba užkirsti kelią sukčiavimui;
6.5.3 Klientų bazei valdyti ir analizuoti;
6.5.4 Interneto svetainę lankančių, mobiliąsias programėles ir kitas paslaugas naudojančių Klientų Asmens duomenims rinkti; remiantis tokiais duomenimis „Nittis“ UAB analizuoja internetinių, mobiliųjų ir informacinės visuomenės paslaugų paklausą, taip pat užtikrina ir gerina šių paslaugų veikimą, gauna statistinius duomenis, analizuoja Lankytojų veiksmus ir naudojimo patirtį bei užtikrina geresnį ir asmeniškesnį aptarnavimą;
6.5.5 Kliento ir Lankytojo veiksmams analizuoti Interneto svetainės lankymo metu;
6.5.6 tinklo, informacijos saugumo ir kibernetinio saugumo sumetimais, pavyzdžiui, kovojant su piratavimu;
6.5.7 vidaus valdymo tikslais.

6.6 Vykdydama įstatymo numatytas pareigas „Nittis“ UAB tvarko Asmens duomenis įstatymų numatytais būdais, pavyzdžiui, apdorodama mokėjimus pagal įstatymų reikalavimus.
6.7 Jei Asmens duomenys tvarkomi nauju tikslu, skirtingu nei tas, kuriuo Asmens duomenys buvo renkami pradžioje, arba jei nėra gautas Duomenų subjekto sutikimas Asmens duomenims tvarkyti, „Nittis“ UAB atidžiai nagrinėja šio naujo Tvarkymo leistinumą.
6.8 Remiantis tuo, kas išdėstyta, „Nittis“ UAB tvarko Asmens duomenis pirmiausia šiais tikslais:

6.8.1. Vardas, pavardė

6.8.1.1. Kliento tapatybei nustatyti;
6.8.1.2. Suasmenintiems pasiūlymams teikti;

6.8.2. E-pašto adresas

6.8.2.1. Kliento tapatybei nustatyti;
6.8.2.2. Suasmenintiems pasiūlymams teikti;

6.8.3. Telefonas

6.8.3.1. Kliento tapatybei nustatyti;
6.8.3.2. Suasmenintiems pasiūlymams teikti;

6.8.4. Apskritis

6.8.4.1. Su įmonės ūkine veikla susijusiai analizei po to, kai Asmens duomenys paverčiami anonimiškais;
6.8.4.2. Suasmenintiems pasiūlymams teikti;

6.8.5. Lytis

6.8.5.1. Kliento tapatybei nustatyti alternatyviu būdu;
6.8.5.2. Suasmenintiems pasiūlymams teikti;

6.8.6. Kalba

6.8.6.1. Bendravimui su Klientu;

6.8.7. Gimimo data

6.8.7.1. Su įmonės ūkine veikla susijusiai analizei;
6.8.7.2. Suasmenintiems pasiūlymams teikti;

6.8.6 Asmens kodas

6.8.6.1 Kliento tapatybei nustatyti alternatyviu būdu.

7. Klientu duomenų atskleidimas ir / arba siuntimas trečiosioms šalims

7.1. „Nittis“ UAB gali nusiųsti su Duomenų subjektais susijusius duomenis, įskaitant Asmens duomenis, trečiosioms šalims, su kuriomis „Nittis“ UAB bendradarbiauja, jei toks nusiuntimas reikalingas bendradarbiavimui užtikrinti.
7.2. Tokiomis trečiosiomis šalimis gali būti įmonės, kurių paslaugomis naudojasi „Nittis“ UAB, būtent: ryšio paslaugų teikėjai, reklamos ir rinkodaros partneriai, Klientų pasitenkinimo tyrimų vykdytojai, skolų išieškotojai, mokumo registrų tvarkytojai, IT partneriai, (el.)pašto paslaugų tarpininkai ar teikėjai, įstaigos ir organizacijos, su sąlyga, kad:

7.2.1. tikslas ir Tvarkymas yra teisėti;
7.2.2. Asmens duomenys tvarkomi pagal „Nittis“ UAB nurodymus sutarties galiojimo laikotarpiu;
7.2.3. trečioji šalis yra įtraukta į įgaliotųjų duomenų tvarkytojų sąrašą, kuris prieinamas čia.

7.3. Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS

7.4. „Nittis“ UAB siunčia Asmens duomenis už Europos Sąjungos ribų tik tuomet, jei:

7.4.1. Europos Sąjungos Komisija nusprendė, kad toje šalyje yra vadinamoji pakankama apsauga;
7.4.2. „Nittis“ UAB įdiegė pakankamas apsaugos priemones (pvz., taisykles arba standartines duomenų apsaugos išlygas);
7.4.3. duomenų subjektas aiškiai sutiko su siūlomu duomenų perdavimu po to, kai „Nittis“ UAB jį informavo apie galimus tokių perdavimų pavojus duomenų subjektui dėl to, kad nepriimtas sprendimas dėl tinkamumo ir nenustatytos tinkamos apsaugos priemonės;
7.4.4. duomenų perdavimas yra būtinas Duomenų subjekto ir duomenų valdytojo sutarčiai vykdyti arba ikisutartinėms priemonėms, kurių imtasi Duomenų subjekto prašymu, įgyvendinti;
7.4.5. duomenų perdavimas yra būtinas, kad būtų sudaryta arba įvykdyta Duomenų subjekto interesais sudaroma duomenų valdytojo ir kito fizinio ar juridinio asmens sutartis;
7.4.6. duomenų perdavimas yra būtinas dėl svarbių viešojo intereso priežasčių;
7.4.7. duomenų perdavimas yra būtinas siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus;
7.4.8. duomenų perdavimas yra būtinas, kad būtų apsaugoti gyvybiniai Duomenų subjekto arba kitų asmenų interesai, jeigu Duomenų subjektas dėl fizinių ar teisinių priežasčių negali duoti sutikimo;
7.4.9. duomenys perduodami iš registro, pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę skirto teikti informaciją visuomenei, su kuria gali susipažinti plačioji visuomenė arba bet kuris asmuo, galintis įrodyti teisėtą interesą, tačiau tik tiek, kiek konkrečiu atveju laikomasi pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę nustatytų susipažinimo su tokiame registre esančia informacija sąlygų.
7.4.10. perdavimas nėra kartojamas, yra susijęs tik su ribotu Duomenų subjektų skaičiumi, yra būtinas įtikinamų „Nittis“ UAB ginamų teisėtų interesų, kai nėra už juos viršesnių Duomenų subjekto interesų ar teisių ir laisvių, tikslais, jeigu Duomenų valdytojas yra įvertinęs visas su duomenų perdavimu susijusias aplinkybes ir, remdamasis tuo vertinimu, yra nustatęs tinkamas su Asmens duomenų apsauga susijusias apsaugos priemones. „Nittis“ apie nusiuntimą praneša Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos inspekcijai.

8. Vaikų Asmens duomenų tvarkymas

8.1. „Nittis“ UAB sąmoningai nerenka informacijos apie asmenis iki 16 metų, t. y. apie Vaikus, ir klausimus dėl sąmoningų tokio pobūdžio veiksmų sprendžia remiantis vaiko tėvų ar globėjų interesais.
8.2. Jei „Nittis“ UAB sužinos, kad buvo surinkti Asmens duomenys iš Vaiko ar apie Vaiką, „Nittis“ UAB padarys viską, kad toks Asmens duomenų tvarkymas būtų nutrauktas.

9. Duomenų subjekto teisės duomenų apsaugos srityje

9.1. Su Asmens sutikimu susijusios teisės:

9.1.1. Duomenų subjektas turi teisę bet kada pranešti įmonei „Nittis“ UAB savo norą atšaukti pareikštą sutikimą Asmens duomenų tvarkymui.
9.1.2. Įmonei „Nittis“ UAB pareikštą sutikimą galima peržiūrėti, keisti ir atšaukti Interneto svetainėje www.nsking.lt arba kreipiantis į įmonę „Nittis“ UAB

9.2. Asmens duomenų tvarkymo procese Duomenų subjektas turi ir šias teises:

9.2.1. Teisė gauti informaciją arba Duomenų subjekto teisė sužinoti, kokie Asmens duomenys apie jį yra surinkti. Be kita ko Duomenų subjektas tokią informaciją gali gauti iš įmonės „Nittis“UAB ir Interneto svetainės www.nsking.lt , kur galima gauti daugiau sužinoti apie tai, kaip įgyvendinamos Duomenų subjekto teisės gauti informaciją;
9.2.2. Teisė susipažinti su duomenimis, apimanti Duomenų subjekto teisę gauti tvarkomų Asmens duomenų kopiją. Klientas be kita ko turi galimybę susipažinti su įmonės „Nittis“ UAB surinktais Asmens duomenimis Interneto svetainėje www.nsking.lt ;
9.2.3. Teisė į klaidingų Asmens duomenų ištaisymą. Duomenų subjektas be kita ko turi galimybę ištaisyti neteisingus duomenis Interneto svetainėje www.nsking.lt arba šiuo tikslu kreiptis į įmonę „Nittis“ UAB;
9.2.4. Teisė į duomenų pašalinimą, t. y. tam tikrais atvejais Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Asmens duomenys būtų pašalinami, pavyzdžiui, jei Asmens duomenys tvarkomi, tik remiantis asmens pareikštu sutikimu;
9.2.5. Teisė reikalauti apriboti Asmens duomenų tvarkymą. Ši teisė be kita ko atsiranda tuo atveju, jei Asmens duomenų tvarkymas nėra leidžiamas pagal įstatymą;
9.2.6. Teisė į duomenų perkeliamumą, t. y. tam tikrais atvejais Duomenų subjektas turi teisę pareikalauti įteikti jo Asmens duomenis kompiuteriu skaitomu formatu arba perkelti juos pas kitą duomenų valdytoją;
9.2.7. Su automatiniu Tvarkymu susijusios teisės, t. y. Duomenų subjektas turi teisę dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję Asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas dėl automatizuotų nutarimų. Būtent, įmonė „Nittis“ UAB gali tvarkyti Asmens duomenis siekdama priimti nutarimą dėl verslo skatinimo (pvz., rinkodaros kontekste (Lankytojus skirstant į segmentus ir siunčiant jiems suasmenintus pranešimus), darbo santykių pradžios kontekste). Automatizuotas Tvarkymas iš dalies gali remtis duomenimis, kurie gaunami iš viešai prieinamų šaltinių. Klientas turi teisę išvengti bet kurių automatizuotų nutarimų dėl Asmens duomenų tvarkymo, jei juos galima klasifikuoti profiliavimo reikmėms;
9.2.8. Teisė gauti priežiūros institucijos vertinimą dėl to, ar Duomenų subjekto Asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas;
9.2.9. Teisė į nuostolių atlyginimą, jei dėl Asmens duomenų tvarkymo Duomenų subjektui atsirado nuostolių.

10. Su duomenų apsauga susijusių teisių įgyvendinimas ir skundų pateikimas

10.1 Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į įmonę „Nittis“ UAB su Asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, taip pat pateikti su tuo susijusias paraiškas;
10.2 Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą įmonei „Nittis“ UAB ir Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos inspekcijai (VDAI) arba pareikšti ieškinį teisme, jei Duomenų subjektas mano, kad tvarkant Asmens duomenis buvo pažeistos jo teisės;
10.3 VDAI kontaktus rasite VDAI Interneto svetainėje: http://www.ada.lt

11. Slapukai ir kitos žiniatinklio technologijos

11.1. „Nittis“ UAB gali rinkti duomenis apie Interneto svetainės Lankytojus, šiuo tikslu naudodama Slapukus (anglų k. cookie – nedidelės apimties teksto failas, kuris išsaugomas Lankytojo naudojamame kompiuteryje ar kitame prietaise. Šiame faile yra duomenys apie Lankytojo veiksmus internetinėje aplinkoje; paprastai ši informacija nėra suasmeninta) ar kitas panašias technologijas (pvz., IP adresas, informacija apie prietaisą, buvimo vietą) bei šiuos duomenis tvarkyti.
11.2. „Nittis“ UAB naudoja gautus duomenis siekiant užtikrinti naudojimo patogumą pagal Lankytojo ar Kliento įpročius; užtikrinti aptarnavimo kokybę; informuoti Lankytoją ir Klientą apie Interneto svetainės turinį ir rodyti patarimus; atnaujinti reklaminę medžiagą ir efektyviau įgyvendinti rinkodaros veiksmus; palengvinti jungimąsi prie sistemos ir užtikrinti duomenų apsaugą. Surinkti duomenys taip pat naudojami Lankytojų skaičiui nustatyti ir jų naudojimo įpročiams fiksuoti;

11.3. Yra du slapukų tipai

11.3.1. Nuolatiniai slapukai – jie lieka vartotojo kompiuteryje po to, kai vartotojas išėjo iš Interneto svetainės, ir leidžia nustatyti vartotojo tapatybę kito Interneto svetainės aplankymo metu bei parodyti jam tokį turinį, kurį vartotojas būtų pritaikęs savo reikmėms (pvz., pageidaujama kalba ar į pirkinių krepšelį įdėtos prekės).
11.3.2. Laikini slapukai – jie pašalinami iš vartotojo kompiuterio po to, kai vartotojas išėjo iš Interneto svetainės ar uždarė naršyklę. Laikini slapukai leidžia pagerinti naudojimo patogumą Interneto svetainės lankymo metu (pvz., prekių filtro naudojimas, esamo sąrašo pakeitimas ar ankščiau apžiūrėtų prekių istorija „paskutinės apžiūrėtos prekės“).

11.4. Reklaminiai ir trečiųjų šalių Slapukai naudojami įmonės „Nittis“ UAB partnerių Interneto svetainėse, susijusiose su „Nittis“ UAB Interneto svetaine. Šių Slapukų kūrimas nėra valdomas įmonės „Nittis“ UAB, todėl informaciją apie šiuos Slapukus galima gauti iš trečiųjų šalių.
11.5. Mūsų Interneto svetainėje tam tikrais atvejais gali būti naudojami Slapukai, kuriuos sukūrė paslaugų teikėjai („Facebook“ ir „Google“ reklamos tinklai) siekdami padidinti mūsų Interneto svetainėje matomos reklamos tinkamumą vartotojui.
11.6. Dauguma internetinių naršyklių leidžia naudoti Slapukus. Jei nuostatose pasirenkama neleisti išsaugoti jokių Slapukų, Lankytojas praranda galimybę naudoti Interneto svetainės funkcijas. Leidimą ar draudimą naudoti Slapukus ir kitas panašias technologijas gali pasirinkti pats Lankytojas, keisdamas savo žiniatinklio naršyklės nuostatas bei informacinės visuomenės paslaugų ir privatumo didinimo platformų nuostatas. Daugiau apie Slapukus ir jų valdymą skaitykite https://ec.europa.eu/info/cookies_lt ir http://www.youronlinechoices.com/lt/jusu-pasirinkimai

12. Su kliento kortele susijusios ypatingos sąlygos

12.1. „NS King“ kliento kortelei dingus arba ją pavogus Klientas turi nedelsdamas susisiekti su įmone „Nittis“ UAB . „NS King“ kliento kortelę galima atnaujinti kreipiantis į artimiausią „NS King“ parduotuvę (nauja kortelė esamam Klientui išduodama nemokamai). Po naujos kortelės išdavimo ankstesnė kortelė nustoja galioti.
12.2. „NS King“ kliento kortelei taikomas sąlygas ir kitą su „NS King“ kliento kortele susijusia informaciją galima peržiūrėti Interneto svetainėje www.nsking.lt Jei tekstas popieriaus formatu ir jo internetinė versija turi skirtumų, pirmenybė visada teikiama Interneto svetainėje matomam tekstui. Jei atnaujinus taisykles „NS King“ kliento kortelės turėtojas nebenori būti premijų programos dalyviu, jis gali pateikti paraišką dėl kortelės uždarymo. Gavus tokią paraišką kortelė uždaroma / sunaikinama, su jos buvusiu turėtoju susijusi informacija ištrinama.

13. Kontaktinė informacija

13.1 Dėl „NS King“ kliento kortelės naudojimo, Asmens duomenų tvarkymo ar bet kuriuo kitu klausimu rašykite el. paštu [email protected], skambinkite telefonu +370 612 632 87 darbo dienomis nuo 8:00 iki 16:00 arba kreipkitės į bet kurią „NS King“ parduotuvę.
13.2 Kliento įvestus ir parduotuvių surinktus Asmens duomenis galima pasitikrinti Interneto svetainėje www.nsking.lt.

„Nittis“ UAB turi teisę vienašališkai keisti Privatumo politiką ir Bendrąsias taisykles, įskaitant „NS King“ kliento kortelės naudojimo sąlygas bei su tuo susijusias nuolaidas. „Nittis“ UAB įsipareigoja naudoti visą turimą informaciją sąžiningai ir atsižvelgti į vartotojų interesus.